ឆាក្តៅសាច់

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

ឆាក្តៅសាច់

FRIED MEAT WITH HOT BASIL  
សាច់គោភ្នំភ្លើង

Additional Info

 • Price $8:50
(0 votes)

សាច់គោភ្នំភ្លើង

GRILLED BEEF VOLCANO  
សាច់គោខ្មែរអាំង

Additional Info

 • Price $11:00
(0 votes)

សាច់គោខ្មែរអាំង

GRILLED KHMER SIRLOIN STEAK 
កង្កែបឆាខ្ញី

Additional Info

 • Price $6:50
(0 votes)

កង្កែបឆាខ្ញី

FRIED FROG WITH GINGER 
សាច់ចំឡកគោអាំង

Additional Info

 • Price $13:00
(0 votes)

សាច់ចំឡកគោអាំង

GRILLED SIRLOIN STEAK  
កង្កែបឆាគ្រឿង

Additional Info

 • Price $6:50
(0 votes)

កង្កែបឆាគ្រឿង

FRIED FROG WITH KHMER SPICES 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.