ឆាឡុកឡាក់សាច់គោ

Additional Info

 • Price $7.00
(1 Vote)

ឆាឡុកឡាក់សាច់គោ

FRIED BEEF LOK LAK 
កង្កែបរ៉ូទី

Additional Info

 • Price $7:00
(1 Vote)

កង្កែបរ៉ូទី

DEEP-FRIED FROG ROTY  
ចៀមចំហុយស្រា

Additional Info

 • Price $15:00
(0 votes)

ចៀមចំហុយស្រា

STEAMED LAMB SHANK 
ទ្រូងមាន់អាំង

Additional Info

 • Price $8.50
(0 votes)

ទ្រូងមាន់អាំង

GRILLED CHICKEN BREAST 
សាច់មាន់សាតេ

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

សាច់មាន់សាតេ

INDONESIAN CHICKEN SATAY 
បាយឆាសាច់

Additional Info

 • Price $6:00
(1 Vote)

បាយឆាសាច់

FRIED RICE WITH MEAT 
មីឆាគ្រឿងសមុទ្រ

Additional Info

 • Price $6:50
(0 votes)

មីឆាគ្រឿងសមុទ្រ

FRIED NOODLE WITH SEAFOOD

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.