មីឆាសាច់

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

មីឆាសាច់

FRIED NOODLE WITH MEAT  
មាន់ស្ងោរ

Additional Info

 • Price $16:00
(2 votes)

មាន់ស្ងោរ

BOILED CHICKEN 
ក្តាមចំហុយមីសួ

Additional Info

 • Price $10:00
(0 votes)

ក្តាមចំហុយមីសួ

STEAMED CRAB WITH VERMICELLI 
ឆាបង្គាតៅហ៊ូ

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

ឆាបង្គាតៅហ៊ូ

FRIED SHRIMPS WITH TOFU 
បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

FRIED RICE WITH SEAFOOD   
បង្គាគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $8:00
(0 votes)

បង្គាគ្រឿងការី

FRIED SHRIMPS WITH CURRY SAUCE 
ក្តាមឆាគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $19:00
(0 votes)

ក្តាមឆាគ្រឿងការី

FRIED CRAB WITH CURRY SAUCE

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.