បង្កងឆាគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $23.00
(1 Vote)

បង្កងឆាគ្រឿងការី

FRIED PRAWN WITH CURRY SAUCE 
បង្កងអាំង

Additional Info

 • Price $23:00
(1 Vote)

បង្កងអាំង

GRILLED PRAWN 
ត្រីីអណ្តែងបំពង

Additional Info

 • Price $6:50
(1 Vote)

ត្រីីអណ្តែងបំពង

DEEP-FRIED CAT FISH 
ត្រីប្រម៉ាចៀន

Additional Info

 • Price $6:50
(1 Vote)

ត្រីប្រម៉ាចៀន

PAN-FRIED PROMA FISH 
ខ្មែរប្រហុកលីង

Additional Info

 • Price $6:00
(1 Vote)

ខ្មែរប្រហុកលីង

KHMER PRAHOK LING 
នំបញ្ចុកអុីតាលី

Additional Info

 • Price $8:50
(1 Vote)

នំបញ្ចុកអុីតាលី

SPAGHETTI WITH FRIED FISH 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.