ការីសាច់មាន់

Additional Info

 • Price $7.50
(1 Vote)

ការីសាច់មាន់

TRADITIONAL CHICKEN CURRY 
ត្រីរ៉ស់បំពង

Additional Info

 • Price $9:00
(1 Vote)

ត្រីរ៉ស់បំពង

DEEP-FRIED SERPENT FISH 
ក្តាមឆាម្រេចខ្ញី

Additional Info

 • Price $19:00
(1 Vote)

ក្តាមឆាម្រេចខ្ញី

FRIED CRAB WITH GREEN PEPPER

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.