អាម៉ុក​ត្រី

Additional Info

 • Price $7.50
(0 votes)

អាម៉ុក​ត្រី

TRADITIONAL AMOK FISH 
មាន់ដុតទឹកដូង

Additional Info

 • Price $16:00
(1 Vote)

មាន់ដុតទឹកដូង

BAKED CHICKEN WITH COCONUT JUICE 
ប្រហិតត្រីចៀន

Additional Info

 • Price $5.50
(0 votes)

ប្រហិតត្រីចៀន

DEEP-FRIED FISH CAKE 
ត្រីក្រហមបំពងជូរអែម

Additional Info

 • Price $14:00
(0 votes)

ត្រីក្រហមបំពងជូរអែម

DEEP-FRIED RED FISH WITH SWEET & SOUR SAUCE
ត្រីឆាឈូឈី

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

ត្រីឆាឈូឈី

FRIED LOCAL FISH
ត្រីសាបាក់អាំង

Additional Info

 • Price $ 9:00
(0 votes)

ត្រីសាបាក់អាំង

GRILLED SABA FISH 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.