បាយឆាម្នាស់

Additional Info

 • Price $6.00
(0 votes)

បាយឆាម្នាស់

FRIED RICE WITH PINEAPPLE 
ឆាខ្ញីសាច់

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

ឆាខ្ញីសាច់

FRIED MEAT WITH GINGER 
ឆាបន្លែគ្រប់មុខ

Additional Info

 • Price $5.00
(0 votes)

ឆាបន្លែគ្រប់មុខ

FRIED MIXED VEGETABLES 
ឆាជូរអែមសាច់

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

ឆាជូរអែមសាច់

FRIED MEAT WITH SWEET & SOUR SAUCE 
ឆាគ្រឿងសាច់

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

ឆាគ្រឿងសាច់

FRIED MEAT WITH KHMER SPICES  

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.