ស៊ុបមីសាច់

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ស៊ុបមីសាច់

KHMER NOODLE SOUP 
ស្ងោរជ្រក់ក្តាម

Additional Info

 • Price $19:00
(0 votes)

ស្ងោរជ្រក់ក្តាម

SPICY CRABS SOUP 
សម្លរតុំយាំក្តាម

Additional Info

 • Price $19:00
(0 votes)

សម្លរតុំយាំក្តាម

TOM YAM CRABS SOUP 
ស្ងោរជ្រក់បង្កង

Additional Info

 • Price $23:00
(0 votes)

ស្ងោរជ្រក់បង្កង

SPICY PRAWNS SOUP 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.