សម្លរកកូរសាច់

Additional Info

 • Price $5:00
(3 votes)

សម្លរកកូរសាច់

KHMER KAKOR SOUP
សម្លរម្ជូរគ្រឿង

Additional Info

 • Price $5:00
(1 Vote)

សម្លរម្ជូរគ្រឿង

KHMER SPICE SOUP 
សម្លរម្ជូរយួនសាច់

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

សម្លរម្ជូរយួនសាច់

SWEET & SOUR CHICKEN SOUP 
ស៊ុបមីគ្រឿងសមុទ្រ

Additional Info

 • Price $6:50
(0 votes)

ស៊ុបមីគ្រឿងសមុទ្រ

KHMER NOODLE SOUP WITH SEAFOOD  
តុំយាំសាច់

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

តុំយាំសាច់

TOM YAM CHICKEN, BEEF, FISH, PORK SOUP 
សម្លរម្ជូរព្រៃសាច់

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

សម្លរម្ជូរព្រៃសាច់

MOCHOV BROEY FISH, BEEF, CHICKEN SOUP  

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.