ស៊ុបបន្លែតៅហ៊ូ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ស៊ុបបន្លែតៅហ៊ូ

VEGETABLES SOUP WITH TOFU
07
Apr 2014
Posted by

ណែមបន្លែ

ណែមបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ណែមបន្លែ

FRESH VEGETABLES SPRING ROLLS 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.