បន្លែបំពងម្សៅ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

បន្លែបំពងម្សៅ

DEEP-FRIED VEGETABLES 
បាយឆាបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

បាយឆាបន្លែ

FRIED RICE VEGETABLES 
ឆាស្ពៃតៅហ៊ូ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ឆាស្ពៃតៅហ៊ូ

FRIED CABBAGE WITH TOFU 
07
Apr 2014
Posted by

ខតៅហ៊ូ

ខតៅហ៊ូ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ខតៅហ៊ូ

BRAISED TOFU
អាម៉ុកបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

អាម៉ុកបន្លែ

AMOK VEGETABLES 
ឆាបន្លែគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

ឆាបន្លែគ្រឿងការី

FRIED MIXED VEGETABLES WITH CURRY SAUCE 
អូមីឡែតបន្លែ

Additional Info

 • Price $5.50
(0 votes)

អូមីឡែតបន្លែ

OMELETTE WITH VEGETABLES
សម្លជីឆាយបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

សម្លជីឆាយបន្លែ

VEGETABLES SEAWEED SOUP 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ញាំត្រយ៉ូងចេក BANANA BLOSSOM SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.