ខ្មែរ​ និងវេស្ទឺនសិត

Rate this item
(0 votes)

KHMER & WESTERN SET MENU 

MC:60 / $ 19:50

 

Ingredients: Mango Salad and Deep-Fried Shrimps, Khmer Broher Soup, Khmer Sirloin Steak and Banana Fritter with Ice Cream.   

 

Read 18482 times Last modified on Monday, 10 July 2017 06:06

OUR TERMS

  • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
  • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
  • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
  • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
  • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

  • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
  • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
  • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
  • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
  • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.