ស៊ីសាសាលាដ

Additional Info

 • Price $7:50
(1 Vote)

ស៊ីសាសាលាដ

CAESAR SALAD 
ក្រិកសាលាដ

Additional Info

 • Price $7:90
(1 Vote)

ក្រិកសាលាដ

GREEK SALAD 
ក្រិនសាលាដ

Additional Info

 • Price $6:90
(1 Vote)

ក្រិនសាលាដ

GREEN SALAD 
ភ្លាម្រះសាច់ត្រី

Additional Info

 • Price $6.50
(1 Vote)

ភ្លាម្រះសាច់ត្រី

FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
ញាំល្ហុងបង្គា

Additional Info

 • Price $5:50
(1 Vote)

ញាំល្ហុងបង្គា

PAPAYA SHRIMPS SALAD  
ញាំម្នាស់សាច់មាន់

Additional Info

 • Price $6.00
(1 Vote)

ញាំម្នាស់សាច់មាន់

PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
មាំឆៅពោះតាន់

Additional Info

 • Price $6:50
(1 Vote)

មាំឆៅពោះតាន់

KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
ញាំត្រយ៉ូងចេក

Additional Info

 • Price $6.00
(5 votes)

ញាំត្រយ៉ូងចេក

BANANA BLOSSOM SALAD 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.