ញាំល្ហុងបង្គា

Additional Info

 • Price $5:50
(1 Vote)

ញាំល្ហុងបង្គា

PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS
ញាំម្នាស់សាច់មាន់

Additional Info

 • Price $6.00
(1 Vote)

ញាំម្នាស់សាច់មាន់

PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
មាំឆៅពោះតាន់

Additional Info

 • Price $7:00
(1 Vote)

មាំឆៅពោះតាន់

KHMER MAM CHOV POS TAN

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.