ផ្លែឈើស្រស់

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

ផ្លែឈើស្រស់

TROPICAL FRESH FRUITS
ផ្លែម្នាស់

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

ផ្លែម្នាស់

FRESH PINEAPPLE
07
Jul 2017
Written by

ចេកចៀន

ចេកចៀន

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

ចេកចៀន

BANANA FRITTER 
07
Jul 2017
Written by

ស្វាយទុំ

ស្វាយទុំ

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

ស្វាយទុំ

RIPE MANGO 
ផ្លែខ្នុរ

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

ផ្លែខ្នុរ

JACK FRUIT
ការ៉ែមនិងនំថងនួន

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

ការ៉ែមនិងនំថងនួន

ICE CREAM AND KHMER CAKE 
07
Jul 2017
Written by

ការ៉ាមែល

ការ៉ាមែល

Additional Info

 • Price $4:00
(0 votes)

ការ៉ាមែល

CREAM CARAMEL CAKE

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.