ផ្លែម្នាស់

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

ផ្លែម្នាស់

FRESH PINEAPPLE
សង់ខ្យាល្ពៅ

Additional Info

 • Price $4:00
(0 votes)

សង់ខ្យាល្ពៅ

PUMPKIN CUSTARD
បាយដំណើបផ្លែខ្នុរ

Additional Info

 • Price $4:00
(0 votes)

បាយដំណើបផ្លែខ្នុរ

STICKY RICE WITH JACKFRUIT
បាយដំណើបស្វាយទុំ

Additional Info

 • Price $4:00
(0 votes)

បាយដំណើបស្វាយទុំ

STICKY RICE WITH MANGO
ផ្លែឈើស្រស់

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

ផ្លែឈើស្រស់

TROPICAL FRESH FRUITS
07
Jul 2017
Written by

ស្វាយទុំ

ស្វាយទុំ

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

ស្វាយទុំ

RIPE MANGO

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.