ផ្លែខ្នុរ

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

ផ្លែខ្នុរ

JACK FRUIT
ការ៉ែមនិងនំថងនួន

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

ការ៉ែមនិងនំថងនួន

ICE CREAM AND KHMER CAKE
07
Jul 2017
Written by

ការ៉ាមែល

ការ៉ាមែល

Additional Info

 • Price $4:00
(0 votes)

ការ៉ាមែល

CREAM CARAMEL CAKE
បង្អែមផ្លែឈើ

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

បង្អែមផ្លែឈើ

MIXED FRUITS SWEET

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.