ស៊ុបប៉េងប៉ោះ

Additional Info

 • Price $5.50
(0 votes)

ស៊ុបប៉េងប៉ោះ

TOMATO CREAM SOUP
01
Jul 2017
Written by

ស៊ុបពោត

ស៊ុបពោត

Additional Info

 • Price $5.50
(0 votes)

ស៊ុបពោត

CORN CREAM SOUP   
ស៊ុបខ្ទឹមបារាំង

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

ស៊ុបខ្ទឹមបារាំង

FRENCH ONION SOUP  
ស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រ

Additional Info

 • Price $ 6.00
(0 votes)

ស៊ុបគ្រឿងសមុទ្រ

SEAFOOD SOUP  
01
Jul 2017
Written by

សម្លជីឆាយ

សម្លជីឆាយ

Additional Info

 • Price $ 5.00
(0 votes)

សម្លជីឆាយ

SEAWEED SOUP  
សម្លប្រហើរសាច់

Additional Info

 • Price $ 5.00
(0 votes)

សម្លប្រហើរសាច់

KHMER BROHER SOUP  
សម្លក្តៅសាច់

Additional Info

 • Price $ 5.00
(0 votes)

សម្លក្តៅសាច់

HOT AND SOUR SOUP  

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.