ទូរ​ណាសែនវិច

Additional Info

 • Price $ 6:00
(0 votes)

ទូរ​ណាសែនវិច

TUNA SANDWICH
23
Sep 2018
Written by

ណែមស្រស់

ណែមស្រស់

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ណែមស្រស់

FRESH SPRING ROLLS
សាច់គោត្រនួច

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

សាច់គោត្រនួច

GRILLED BEEF SKEWER
ហាំនិងឈីសសែនវិច

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

ហាំនិងឈីសសែនវិច

GRILLED HAM & CHEESE SANDWICH
ស្លាបមាន់បំពង

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

ស្លាបមាន់បំពង

DEEP-FRIED CHICKEN WINGS
29
Mar 2014
Written by

ចៃយ៉បំពង

ចៃយ៉បំពង

Additional Info

 • Price $ 5:50
(0 votes)

ចៃយ៉បំពង

DEEP-FRIED SPRING ROLLS

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.