អូមីឡែតបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:50
(0 votes)

អូមីឡែតបន្លែ

OMELETTE WITH VEGETABLES
ងៀតក្របីអាំង

Additional Info

 • Price $11:00
(0 votes)

ងៀតក្របីអាំង

GRILLED DRIED BUFFALO STEAK
24
Sep 2018
Written by

ទាខ្វៃ

ទាខ្វៃ

Additional Info

 • Price $14:00
(0 votes)

ទាខ្វៃ

PEKING DUCK
24
Sep 2018
Written by

ក្រូចបំពង

ក្រូចបំពង

Additional Info

 • Price $6:50
(0 votes)

ក្រូចបំពង

DEEP FRIED QUAIL
ឆាខាត់ណាប្រេងខ្យង

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

ឆាខាត់ណាប្រេងខ្យង

FRIED KALE WITH OYSTER SAUCE

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.