ត្រីស្ពុងចៀនជួន

Additional Info

 • Price $16:00
(0 votes)

ត្រីស្ពុងចៀនជួន

DEEP FRIED SNAPPER FISH WITH GINGER & PRESERVED BEAN
ខត្រីីក្រហម

Additional Info

 • Price $14:00
(0 votes)

ខត្រីីក្រហម

BRAISED RED FISH
ប្រហិតត្រីចៀន

Additional Info

 • Price $6.00
(0 votes)

ប្រហិតត្រីចៀន

DEEP-FRIED FISH PATTIES
ត្រីក្រហមបំពងជូរអ៊ែម

Additional Info

 • Price $14:00
(0 votes)

ត្រីក្រហមបំពងជូរអ៊ែម

DEEP-FRIED RED FISH WITH SWEET & SOUR SAUCE
ត្រីក្រហមចំហុយខ្ញី

Additional Info

 • Price $ 14:00
(0 votes)

ត្រីក្រហមចំហុយខ្ញី

STEAMED RED FISH WITH GINGER
ត្រីងៀតស្វាយទុំ

Additional Info

 • Price $8:50
(0 votes)

ត្រីងៀតស្វាយទុំ

DRIED FISH WITH MANGO

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.