ត្រេដិសិនណាលសិត

Additional Info

 • Price $17.00
(0 votes)

ត្រេដិសិនណាលសិត

TRADITIONAL KHMER SET MENU 
01
Jul 2017
Written by

ខ្មែរសិត

ខ្មែរសិត

Additional Info

 • Price $17:00
(1 Vote)

ខ្មែរសិត

KHMER SET MENU 
ចៃយ៉ និងណែមស្រស់

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

ចៃយ៉ និងណែមស្រស់

DEEP-FRIED SPRING ROLLS & FRESH SPRING ROLLS
បាយឆាម្នាស់

Additional Info

 • Price $6.00
(0 votes)

បាយឆាម្នាស់

FRIED RICE WITH PINEAPPLE

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.