ឡុកឡាក់សាច់គោ

Additional Info

 • Price $7.50
(1 Vote)

ឡុកឡាក់សាច់គោ

FRIED BEEF LOK LAK
កង្កែបរ៉ូទី

Additional Info

 • Price $7:00
(1 Vote)

កង្កែបរ៉ូទី

DEEP-FRIED FROG ROTY
ចៀមចំហុយស្រា

Additional Info

 • Price $15:00
(0 votes)

ចៀមចំហុយស្រា

STEAMED LAMB SHANK
ទ្រូងមាន់អាំង

Additional Info

 • Price $8.50
(0 votes)

ទ្រូងមាន់អាំង

GRILLED CHICKEN BREAST
សាច់មាន់សាតេ

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

សាច់មាន់សាតេ

INDONESIAN CHICKEN SATAY
មីឆាសាច់គោ ជ្រូក មាន់

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

មីឆាសាច់គោ ជ្រូក មាន់

FRIED NOODLE WITH BEEF/ PORK OR CHICKEN

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.