មាន់ស្ងោរ

Additional Info

 • Price $16:00
(2 votes)

មាន់ស្ងោរ

BOILED CHICKEN
ក្តាមចំហុយមីសួ

Additional Info

 • Price $12:00
(0 votes)

ក្តាមចំហុយមីសួ

STEAMED CRAB WITH VERMICELLI
បង្គាឆាតៅហ៊ូ

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

បង្គាឆាតៅហ៊ូ

FRIED SHRIMPS WITH TOFU
បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ

FRIED RICE WITH SEAFOOD
បង្គាឆាគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $10:00
(0 votes)

បង្គាឆាគ្រឿងការី

FRIED SHRIMPS WITH CURRY SAUCE
ក្តាមឆាគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $19:00
(0 votes)

ក្តាមឆាគ្រឿងការី

FRIED CRAB WITH CURRY SAUCE
បង្កងឆាគ្រឿងការី

Additional Info

 • Price $28.00
(1 Vote)

បង្កងឆាគ្រឿងការី

FRIED PRAWN WITH CURRY SAUCE

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.