នំបញ្ចុកអុីតាលី

Additional Info

 • Price $8:50
(1 Vote)

នំបញ្ចុកអុីតាលី

SPAGHETTI WITH FRIED FISH 
ត្រីីរ៉ស់ចំហុយមីសួ

Additional Info

 • Price $10:00
(1 Vote)

ត្រីីរ៉ស់ចំហុយមីសួ

STEAMED SERPENT FISH WITH VERMICELLI
ការីសាច់មាន់

Additional Info

 • Price $7.50
(1 Vote)

ការីសាច់មាន់

TRADITIONAL CHICKEN CURRY
ត្រីរ៉ស់បំពង

Additional Info

 • Price $9:00
(1 Vote)

ត្រីរ៉ស់បំពង

DEEP-FRIED FISH
ក្តាមឆាម្រេចខ្ញី

Additional Info

 • Price $19:00
(1 Vote)

ក្តាមឆាម្រេចខ្ញី

FRIED CRAB WITH GREEN PEPPER
ប្រហុកខ្ទិះ

Additional Info

 • Price $6.00
(1 Vote)

ប្រហុកខ្ទិះ

PRAHOK KATIS

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.