ឆាត្រប់អំបិល

Additional Info

 • Price $4:50
(0 votes)

ឆាត្រប់អំបិល

FRIED EGGPLANT WITH SALT & PEPPER
សម្លប្រហើរបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

សម្លប្រហើរបន្លែ

KHMER BROHER SOUP WITH VEGETABLES 
ឆាស្ពៃបូកគោ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ឆាស្ពៃបូកគោ

FRIED CHINESE CABBAGE 
07
Jul 2017
Written by

បាយស

បាយស

Additional Info

 • Price $0:70
(0 votes)

បាយស

STEAMED JASMINE RICE 
នំបុ័ងខ្ទឹមស

Additional Info

 • Price $3:00
(0 votes)

នំបុ័ងខ្ទឹមស

GARLIC BREAD
07
Jul 2017
Written by

ដំឡូងបំពង

ដំឡូងបំពង

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

ដំឡូងបំពង

FRENCH FRIES 
ញាំល្ហុងបន្លែ

Additional Info

 • Price $4:50
(0 votes)

ញាំល្ហុងបន្លែ

PAPAYA SALAD 

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.