នំបុ័ងខ្ទឹមស

Additional Info

 • Price $3:50
(0 votes)

នំបុ័ងខ្ទឹមស

GARLIC BREAD
ឆាត្រប់អំបិល

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ឆាត្រប់អំបិល

FRIED EGGPLANT WITH SALT & PEPPER
24
Sep 2018
Written by

ណែមបន្លែ

ណែមបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ណែមបន្លែ

FRESH VEGETABLES SPRING ROLLS
ញាំល្ហុងបន្លែ

Additional Info

 • Price $4:50
(0 votes)

ញាំល្ហុងបន្លែ

PAPAYA SALAD
បន្លែបំពងម្សៅ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

បន្លែបំពងម្សៅ

DEEP-FRIED VEGETABLES
សម្លប្រហើរបន្លែ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

សម្លប្រហើរបន្លែ

KHMER BROHER SOUP WITH VEGETABLES
ឆាស្ពៃបូកគោ

Additional Info

 • Price $5:00
(0 votes)

ឆាស្ពៃបូកគោ

FRIED CHINESE CABBAGE

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.