ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក

Additional Info

 • Price $6.50
(0 votes)

ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក

LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR PORK
ភ្លាម្រះសាច់ត្រី

Additional Info

 • Price $6.50
(0 votes)

ភ្លាម្រះសាច់ត្រី

FISH SALAD WITH BITTER GOURD
ញាំក្រូចថ្លុង

Additional Info

 • Price $7.00
(0 votes)

ញាំក្រូចថ្លុង

POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
នារីខ្មែរសាលាដ

Additional Info

 • Price $8:00
(0 votes)

នារីខ្មែរសាលាដ

NEARY KHMER SALAD
ស៊ីសាសាលាដ

Additional Info

 • Price $7:50
(1 Vote)

ស៊ីសាសាលាដ

CAESAR SALAD
ក្រិកសាលាដ

Additional Info

 • Price $6:90
(1 Vote)

ក្រិកសាលាដ

GREEK SALAD
គ្រិនសាលាដ

Additional Info

 • Price $7:90
(1 Vote)

គ្រិនសាលាដ

GREEN SALAD

OUR TERMS

 • ឡាបសាច់គោ ត្រី ជ្រូក LAB SALAD WITH BEEF/ FISH OR…
 • ញ៉ាំត្រយ៉ូងចេកសាច់មាន់ គោ បង្គា ជ្រូក BANANA BLOSSOM SALAD WITH CHICKEN/ BEEF/…
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD
 • ញាំក្រូចថ្លុង POMELO SALAD WITH FISH & SHRIMPS
 • នារីខ្មែរសាលាដ NEARY KHMER SALAD

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHOV POS TAN
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SALAD WITH SHRIMPS

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.