ត្រីងៀតស្វាយទុំ

Additional Info

 • Price $7:50
(0 votes)

ត្រីងៀតស្វាយទុំ

DRIED FISH WITH MANGO 
ត្រេដិសិនណាលសិត

Additional Info

 • Price $17.00
(0 votes)

ត្រេដិសិនណាលសិត

TRADITIONAL KHMER SET MENU 
01
Jul 2017
Written by

ខ្មែរសិត

ខ្មែរសិត

Additional Info

 • Price $17:00
(1 Vote)

ខ្មែរសិត

KHMER SET MENU 
ចៃយ៉ និងណែមស្រស់

Additional Info

 • Price $7:00
(0 votes)

ចៃយ៉ និងណែមស្រស់

DEEP-FRIED SPRING ROLLS & FRESH SPRING ROLLS  
ឆាខាត់ណាប្រេងខ្យង

Additional Info

 • Price $6:00
(0 votes)

ឆាខាត់ណាប្រេងខ្យង

FRIED KALE WITH OYSTER SAUCE  

OUR TERMS

 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ក្រិកសាលាដ GREEK SALAD 
 • ក្រិនសាលាដ GREEN SALAD 
 • ភ្លាម្រះសាច់ត្រី FISH SALAD WITH BITTER GOURD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

POPULAR POSTS

 • មាំឆៅពោះតាន់ KHMER MAM CHAOV POUS TAN 
 • ញាំម្នាស់សាច់មាន់ PINEAPPLE SALAD WITH CHICKEN 
 • ញាំស្វាយត្រីឆ្អើរ GREEN MANGO SALAD 
 • ស៊ីសាសាលាដ CAESAR SALAD 
 • ញាំល្ហុងបង្គា PAPAYA SHRIMPS SALAD  

FACEBOOK

Copyrith © 2014 Vannty.All right reserved.